TYR Private Debt Rynku Nieruchomości FIZAN

TYR Private Debt Rynku Nieruchomości FIZAN

Fundusz, którego strategia inwestycyjna koncentruje się głównie na udzielaniu finansowania spółkom, realizującym projekty na szeroko rozumianym rynku nieruchomości – budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, handlowego lub na wynajem (w tym w systemach typu condo) i działalności deweloperskiej lub hotelowej.

Finansowania są udzielanie w formie dłużnej – poprzez objęcie dedykowanych emisji obligacji, zabezpieczonych na aktywach nieruchomościowych. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do każdorazowego, indywidualnego dostosowania struktury zabezpieczeń w zależności od konkretnego projektu.

Głównym źródłem wyników inwestycyjnych Funduszu są odsetki otrzymywane od spółek.

WYKRES NOTOWAŃ

3M6M9M1Y2Yod początku
2,32%4,80%7,63%10,88%22,25%23,12%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Powyższe informacje i dane są publikowane zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 18 maja 2023 roku i nie stanowią oferty instrumentów finansowych oraz nie mają na celu promowania lub zachęcania bezpośrednio lub pośrednio do nabycia lub objęcia instrumentów finansowych.

Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym, w tym dotyczące funduszy inwestycyjnych tworzonych przez TYR TFI S.A., mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, porady inwestycyjnej lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie oraz ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Szczegółowe informacje o funduszu znajdują się w Panelu informacyjnym zabezpieczonym hasłem, które uczestnicy funduszy otrzymali wraz z potwierdzeniem nabycia certyfikatów.