Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w TYR Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „TYR TFI) stosuje się do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych uchwałą KNF z dnia 22 lipca 2014 r. i obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. W szczególności TYR TFI uwzględnienia zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji jaką jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

TYR