Polityka zaangażowania

POLITYKA ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ TYR TFI S.A. W AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU REGULOWANYM
TYR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data uchwalenia aktualnej wersji Procedury: 13.11.2020

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka została sporządzona na podstawie art. 46d ust. 1 Ustawy.
 2. Polityka opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy Spółek jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej Funduszu.
 3. Polityka ma na celu określenie sposobu:
  1. monitorowania Spółek, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
  2. prowadzenia dialogu ze Spółkami;
  3. wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami Spółek;
  4. współpracy z innymi akcjonariuszami Spółek;
  5. komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami Spółek;
  6. zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszu.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

 1. Funduszu, Funduszach – oznacza fundusz lub fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Towarzystwo;
 2. Kodeksie spółek handlowych – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 t.j. z późn. zm.);
 3. Polityce– oznacza niniejszą Politykę zaangażowania funduszy zarządzanych przez TYR TFI S.A. w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym TYR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 4. Pracowniku, Pracownikach – oznacza osobę lub osoby fizyczne zatrudnione w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi na rzecz Towarzystwa na podstawie stosunku prawnego o podobnym charakterze;
 5. Spółce – oznacza spółkę, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz wchodzą w skład portfeli inwestycyjnych poszczególnych Funduszy;
 6. TYR TFI, Towarzystwie – oznacza TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000530246;
 7. Ustawie – oznacza  ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2020. 95 t.j. z późn. zm.);
 8. Ustawie o ofercie publicznej – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 t.j. z późn. zm.);
 9. Zarządzie – oznacza Zarząd Towarzystwa.

§ 3 Monitorowanie Spółek

 1. Bieżące monitorowanie Spółek stanowi podstawę procesu inwestycyjnego realizowanego przez Towarzystwo. W jego trakcie brane są w szczególności czynniki, o których mowa w ust. 2.
 2. Towarzystwo stale monitoruje Spółki portfelowe, pod względem:
  1. przyjętej strategii biznesowej i jej adekwatności, w tym istotnej działalności Spółek,
  2. wyników bieżących, perspektyw oraz ryzyk finansowych i niefinansowych,
  3. struktury kapitałowej oraz jej zmian, w tym zmian w składzie organów Spółek,
  4. wpływu społecznego i na środowisko naturalne, oraz
  5. stosowanych zasad ładu korporacyjnego,
  6. istotnych zmian statutu lub umowy Spółek,
  7. zmian sposobu wykonywania lub liczenia głosów, emisji nowych instrumentów finansowych uprawniających do głosowania, ograniczenia prawa głosu.
 3. W ramach czynności monitorujących, o których mowa powyżej, Towarzystwo w szczególności:
  1. dokonuje regularnego przeglądu i analizy informacji publikowanych przez Spółki w formie raportów bieżących i okresowych oraz pozostałych komunikatów i dokumentów publikowanych przez Spółki;
  2. dokonuje regularnego przeglądu i analizy wyników finansowych Spółek;
  3. dokonuje regularnego przeglądu i analizy informacji odnośnie Spółek, w szczególności w zakresie strategii oraz struktury kapitałowej Spółek;
  4. na bieżąco analizuje treści udostępniane przez Spółki ma ich stronach internetowych;
  5. na bieżącą analizuje inne zdarzenia zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działalność Spółek;
  6. bierze udział w organizowanych przez Spółki spotkaniach i wydarzeniach dedykowanych akcjonariuszom.
 4. W przypadku ustalenia w ramach czynności monitorujących, że zmiana dotycząca działalności Spółek może mieć niekorzystny wpływ na interes Funduszy lub uczestników Funduszy, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne działania w celu ograniczenia lub wyeliminowania tego wpływu, w tym poprzez uprawnienia kontrolne, wykonywanie prawa głosu lub sprzedaż instrumentów finansowych.

§ 4 Prowadzenie dialogu ze Spółkami

 1. TYR TFI, mając na względzie cel inwestycyjny, politykę inwestycyjną Funduszy oraz działając w ramach przysługujących mu uprawnień, prowadzi dialog ze Spółkami. Dialog ten odbywa przy należytym uwzględnieniu obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 2. Dialog odbywa się m.in. poprzez:
  1. uczestnictwo w walnych zgromadzeniach Spółek i innych wydarzeniach dla akcjonariuszy organizowanych przez Spółki;
  2. wykonywanie uprawnień akcjonariusza wynikających z Kodeksu spółek handlowych, w tym w zakresie żądania zwołania walnego zgromadzenia, umieszczania określonych spraw w porządkach obrad walnego zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał czy wniosków w trakcie obrad wlanego zgromadzenia, zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał oraz wchodzenie w spory sądowe;
  3. korespondencję pisemną lub mailową kierowaną do osób odpowiedzialnych po stronie Spółek za relacje inwestorskie.

§ 5 Wykonywanie prawa głosu oraz innych praw

 1. Strategia wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy została uregulowana w odrębnej procedurze – „Regulaminie działania w najlepiej pojętym interesie funduszy oraz uczestników funduszy zarządzanych przez TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.
 2. Towarzystwo udostępnia uczestnikowi Funduszu bezpłatnie na jego żądanie informacje na temat sposobu wykonywania prawa głosu w Spółkach portfelowych Funduszu, którego jest uczestnikiem, jeżeli nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Towarzystwo przekazuje powyższe informacje w formie pisemnej na wskazany przez uczestnika adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w żądaniu adres poczty elektronicznej.

§ 6 Współpraca i komunikacja z innymi akcjonariuszami Spółek

 1. Towarzystwo przy współpracy i komunikacji z innymi akcjonariuszami Spółek oraz organami Spółek kieruje się przede wszystkim interesem Funduszy oraz ich uczestników, a także zapewnieniem ochrony i budowy wartości aktywów Funduszy.
 2. Wszelkie interakcje pomiędzy Towarzystwem a innymi akcjonariuszami Spółek oraz organami Spółek odbywają się z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o ofercie publicznej.
 3. Pracownicy Towarzystwa biorący udział w procesie opisanym w ust. 1-2 powyżej zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej jak również do ochrony informacji poufnych, tj. informacji, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych z nimi instrumentów pochodnych instrumentów finansowych.
 4. Towarzystwo może współpracować wspólnie z innymi akcjonariuszami Spółek także w ramach członkostwa w uznanych instytucjach branżowych, w ramach których można wymieniać poglądy na temat kwestii zarządczych i najlepszych praktyk.
 5. Towarzystwo, podejmując komunikację z innymi akcjonariuszami Spółek, dąży do zachowania najwyższych standardów rynkowych oraz promowania zachowań etycznych. Towarzystwo w szczególności może podejmować komunikację z pozostałymi akcjonariuszami w celu zapobieżenia realizacji zmiany, o której mowa w § 3 ust. 4.

§ 7 Zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów

Kwestię zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w TYR TFI reguluje odrębna procedura – „Regulamin zarządzania konfliktami interesów TYR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.

§ 8 Sprawozdanie z realizacji Polityki

 1. Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki.
 2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
  1. ogólny opis sposobu głosowania;
  2. opis najważniejszych głosowań;
  3. opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
 3. Towarzystwo opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki za dany rok kalendarzowy za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa, w terminie do 30 czerwca roku następnego.
 4. W przypadku gdy Towarzystwo nie opracowuje lub nie publikuje sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, publikuje wyjaśnienie powodów jego nieopracowania lub nieopublikowania w terminie wskazanym w ust. 3.
 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału Funduszu w Spółce.
 6. Za mało istotny udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki, TYR TFI rozumie udział mniejszy niż 5% udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd.
 2. Aktualizacja Polityki dokonywana jest w miarę potrzeb, a jej przegląd co najmniej raz do roku.
 3. Zmiana Polityki jest dokonywana uchwałą Zarządu.