Polityka informacyjna

POLITYKA INFORMACYJNA
TYR Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnego S.A.

Data uchwalenia aktualnej wersji Procedury: 13.11.2020

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka określa sposób postępowania przez TYR TFI w komunikacji z Akcjonariuszami oraz Klientami.
 2. Głównym celem wdrożenia Polityki jest określenie mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez TYR TFI S.A. z Klientami i Akcjonariuszami.
 3. Polityka jest zgodna z Zasadami Ładu Korporacyjnego.
 4. Polityka udostępniana jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.tyrtfi.pl).
 5. W sprawach nieokreślonych w Polityce stosuje się postanowienia Statutu TYR TFI oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w TYR TFI.

§ 2 Definicje

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

 1. Akcjonariuszu – oznacza osobę będącą akcjonariuszem TYR TFI;
 2. Kliencie – oznacza osobę lub podmiot, który jest, był, zamierza lub zamierzał być uczestnikiem funduszu zarządzanego przez Towarzystwo;
 3. Kodeks Spółek Handlowych – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 t.j. z późn. zm.);
 4. Polityce– oznacza niniejszą Politykę informacyjną TYR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
 5. TYR TFI, Towarzystwie – oznacza TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000530246;
 6. Ustawa – oznacza  ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2020. 95 t.j. z późn. zm.);
 7. Zarządzie – oznacza Zarząd Towarzystwa;
 8. Zasadach Ładu Korporacyjnego – oznacza „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 22 lipca 2014 r.

§ 3 Równy dostęp do informacji

 1. Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji, dotyczących działalności TYR TFI oraz funduszy zarządzanych przez TYR TFI, w tym ich sytuacji finansowej.
 2. TYR TFI zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących jego działalności oraz działalności funduszy zarządzanych przez TYR TFI, w szczególności poprzez:
  • prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, wynikających z faktu prowadzenia działalności na rynku kapitałowym jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
  • stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego;
  • zapewnienie dwustronnej komunikacji z Klientami i Akcjonariuszami, dostosowanej do ich potrzeb informacyjnych, w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.
 3. Towarzystwo nie przekazuje lub nie upowszechnia informacji, która została poprzednio udostępniona do publicznej wiadomości, a jedynie podaje miejsce jej upowszechnienia.

§ 4 Polityka informacyjna w stosunku do Akcjonariuszy

 1. Za realizację Polityki w stosunku do Akcjonariuszy odpowiada Zarząd.
 2. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do Akcjonariuszy realizowana jest poprzez przekazywanie informacji dotyczących Towarzystwa i jego działalności:
  • na stronie internetowej [www.tyrtfi.pl],
  • na żądanie zgłoszone przez Akcjonariusza podczas walnego zgromadzenia,
  • na żądanie zgłoszone przez Akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem – na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz regulacjach wewnętrznych Towarzystwa.
 3. Akcjonariusze mogą kontaktować się z TYR TFI w następujący sposób:
  • w formie pisemnej na adres: ul. Grzybowska 2 lok. 20, 00-131 Warszawa
  • telefonicznie pod numerem: + 48 22 692 74 31
  • faksem na numerem: + 48 22 826 00 49
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@tyrtfi.pl.
 4. Zarząd Towarzystwa w ramach swoich obowiązków oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa udziela odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy niezwłocznie po ich otrzymaniu nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Towarzystwo zapytania od Akcjonariusza.
 5. Zarząd Towarzystwa dąży do zapewnienia Akcjonariuszom możliwości uzyskania pełnych i rzetelnych informacji przekazywanych w ramach odpowiedzi na skierowane do Towarzystwa pytania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień dot. ochrony informacji.
 6. O przyczynie niemożności udzielenia odpowiedzi, Zarząd Towarzystwa informuje Akcjonariusza niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Towarzystwo zapytania od Akcjonariusza.

§ 5 Polityka informacyjna w stosunku do Klientów

 1. Za realizację Polityki w stosunku do Klientów odpowiada Zarząd.
 2. Klienci Towarzystwa mogą kierować do Towarzystwa zapytania w szczególności dotyczące:
  • oferty produktowej Towarzystwa,
  • sytuacji prawnej lub faktycznej uczestnika lub potencjalnego uczestnika (Klienta),
  • sytuacji prawnej lub faktycznej funduszu, którego Klient jest, był lub zamierza zostać uczestnikiem.
 3. Działalność informacyjna Towarzystwa w stosunku do Klientów realizowana jest poprzez przekazywanie informacji:
  • na stronie internetowej [www.tyrtfi.pl], z tym zastrzeżeniem, że Towarzystwo mając na uwadze niepubliczny charakter certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez TYR TFI, ustanawia hasło dostępu do treści związanych z danym funduszem i przekazuje indywidualne hasło dostępu uczestnikowi danego funduszu po dokonaniu wpisu uczestnika do ewidencji certyfikatów inwestycyjnych funduszu,
  • na żądanie zgłoszone przez Klienta podczas zgromadzenia inwestorów,
  • na żądanie zgłoszone przez Klienta poza zgromadzeniem inwestorów, – na zasadach i w terminach określonych w Ustawie, statutach funduszy zarządzanych przez TYR TFI oraz regulacjach wewnętrznych Towarzystwa.
 4. Klienci mogą kontaktować się z TYR TFI w następujący sposób:
  • w formie pisemnej na adres: ul. Grzybowska 2 lok. 20, 00-131 Warszawa
  • telefonicznie pod numerem: + 48 22 692 74 31
  • faksem na numerem: + 48 22 826 00 49
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@tyrtfi.pl.
 5. Zarząd Towarzystwa lub osoba przez Zarząd wyznaczona, w ramach swoich obowiązków oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa udziela odpowiedzi na pytania Klientów niezwłocznie po ich otrzymaniu nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania przez Towarzystwo zapytania od Klienta. w szczególnie uzasadnionych przypadkach po tym terminie, nie później jednak niż w terminie 40 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu o przyczynie opóźnienia i planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.
 6. Zarząd Towarzystwa dąży do zapewnienia Klientom możliwości uzyskania pełnych i rzetelnych informacji przekazywanych w ramach odpowiedzi na skierowane do Towarzystwa pytania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, tym postanowień dot. ochrony informacji.
 7. O przyczynie niemożności udzielenia odpowiedzi, Zarząd Towarzystwa informuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania przez Towarzystwo zapytania od Klienta.

§ 6 Ochrona informacji

 1. Realizacja postanowień Polityki nie wpływa na realizację właściwych przepisów prawa oraz postanowień regulacji wewnętrznej Towarzystwa, w zakresie ochrony i zachowania w tajemnicy informacji poufnych bądź stanowiących tajemnicę zawodową.
 2. Towarzystwo może nie przekazać lub nie upowszechnić określonej informacji, jeśli uzasadnione jest to z punktu widzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku, gdy stanowi to tajemnicę zawodowa w rozumieniu Ustawy lub inne tajemnice prawnie chronione. W takim przypadku Towarzystwo podaje powód nieujawnienia określonej informacji.
 3. Upowszechniane informacje, przed ich publikacja są weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o weryfikacji przekazywanej lub upowszechnianej informacji przez podmiot zewnętrzny.
 4. TYR TFI, przy realizacji postanowień Polityki, zapewnia ochronę i zachowanie w tajemnicy informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową, zgodnie z postanowieniami, o których mowa powyżej.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Polityka podlega przeglądowi i ewentualnej aktualizacji nie rzadziej niż raz w roku przez Inspektora Nadzoru.
 2. Polityka może ulec zmianie w przypadku zmiany w działalności Towarzystwa, procedur wewnętrznych lub przepisów prawa.
 3. Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia jej przez Zarząd.
 4. Zmiany Polityki dokonywane są w drodze uchwały Zarządu.