Działalność Towarzystwa

TYR TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, dla którego priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu oraz dbałość o interesy uczestników funduszy. Zgodnie z zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego udzielonym w dniu 17 kwietnia 2020 r., TYR TFI S.A. prowadzi działalność w zakresie:

  • tworzenia funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzania nimi, w tym pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowania ich wobec osób trzecich,
  • zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
  • tworzenia specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzania tymi funduszami, w tym pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowania ich wobec osób trzecich,
  • zarządzania unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu.
TYR

Fundusze tworzone i zarządzane przez TYR TFI S.A. cechuje niezwykle konserwatywna polityka doboru lokat. Strategia inwestycyjna głównego funduszu koncentruje się wokół skrupulatnie wyselekcjonowanych aktywów dłużnych zabezpieczonych na nieruchomościach, jak również wokół inwestycji na zasadzie equity w spółkach podejmujących działania mające na celu finansowanie przedsięwzięć na rynku nieruchomości.

Podstawową zasadą, jaką kieruje się fundusz jest zabezpieczenie zwrotu środków w terminie poprzez ustanowienie zabezpieczeń o wysokiej jakości.

Certyfikaty inwestycyjne oferowane są inwestorom o szczególnym profilu – tj. osobom posiadającym odpowiednią świadomość inwestycyjną a także wiedzę
i doświadczenie na rynku finansowym.