Get in touch with us

Say Hello! Don't be shy.

Adres siedziby

TYR TFI S.A.
ul. Grzybowska 2 lok. 20
00-131 Warszawa

e-mail: sekretariat@tyrtfi.pl

telefon: +48 22 792 00 26

Dane rejestrowe

TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grzybowska 2 lok. 20, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000530246, NIP: 5252599565, REGON: 360090010, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.420.000,00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) opłaconym w całości.

Wyślij wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Administratorem danych jest TYR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2, lok. 20, 00-131 Warszawa. Zgodnie z RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Wysyłając dane osobowe przy wykorzystaniu niniejszej strony internetowej potwierdzają Państwo wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Administratora tak przekazanych danych osobowych, a także oświadczają i zapewniają, iż zapoznali się z powyższą informacją, rozumieją jej treść oraz są świadomi przysługujących im praw. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Jednocześnie zapewniają Państwo Administratora o posiadaniu stosownych w tym zakresie pełnomocnictw, w przypadku gdy przekazane do nas dane osobowe dotyczą osoby trzeciej.